bác nào có tiếng chim hoành hoạch cho em xin đi bẩy tại vì chỗ em nhiều lắm